NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH

Zdravstveni dom Črnomelj v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem Zdravstvenim domom Metlika izvaja projekt

NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH

Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

www.eu-skladi.si

 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

OPIS PROJEKTA

 

Poleg zagotavljanja osnovnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, se mora zdravstveni dom oblikovati kot preventivni center za promocijo zdravja in se aktivno vključiti v snovanje politike zdravega življenja in lastne skrbi za zdravje v širšem družbenem prostoru.

Ekonomske, socialne, demografske značilnosti Bele krajine in podatki o zdravju na tem področju kažejo na izrazito potrebo po uveljaviti integriranega pristopa k preventivni dejavnosti in uporabo nadgrajenih preventivnih programov. Model skupnostnega pristopa in sodelovanje zdravstvenega doma in vseh deležnikov lokalne skupnosti bo pripomoglo k boljšemu zdravju in z zdravjem povezani kakovosti življenja prebivalcev tega področja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Projekt bo omogočil vzpostavitev nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovo izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti na področju Bele krajine. S tem se bo izboljšala kakovost skupnostne oskrbe storitev.

Z izvedbo pripravljenega projekta se bo krepila:

  • javnozdravstvena vloga Zdravstvenega doma Črnomelj in konzorcijskega partnerja Zdravstvenega doma Metlika,
  • implementirale se bodo predvidene nadgradnje preventivnih pregledov za otroke in mladostnike in izvajale preventivne obravnave za ogrožene otroke in mladostnike ter integrirana preventiva kroničnih bolezni,
  • dodatne preventivne aktivnosti patronažne službe,
  • v preventivno zdravstveno varstvo se bodo vključevale ranljive osebe in uveden bo model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnostni na področju Bele krajine.

V okviru projekta bodo izvajalci v našem ZD preko izobraževanj opolnomočeni za izvajanje teh nadgradenj. Poseben poudarek pri teh izobraževanjih je na pridobitvi kulturnih kompetenc in vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe.

S projektom bomo vzpostavili integrirani center za krepitev zdravja Bela krajina in ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalni skupnosti. V integriranem centru bomo povezali zdravstveno vzgojne programe in izvajalce vseh zdravstveno vzgojnih programov za vse populacijske skupine in na vseh področjih. Ta integracija, tako kadrov za izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju za lokalno prebivalstvo, kot preventivnih programov za različne populacijske skupine in področja je dodana vrednost vzpostavitve CKZ. Cilj je zagotavljanje kakovostnih zdravstveno vzgojnih programov, ki se med seboj povezujejo in strokovno dopolnjujejo ter jih izvaja za to dodatno usposobljeni kader.

Projekt bo prispeval pri ciljnih populacijah – boljšo informiranost, motiviranost in posledično vključenost v preventivne programe in dostopnejše, sprejemljivejše in ustreznejše preventivne obravnave.

Projekt bo pri izvajalcih doprinesel k boljšemu doseganju ciljev preventivnih programov, saj bo izvajanje preventive usklajeno, v skladu s timskim pristopom, sodelovalno in povezovalno med izvajalci v ZD in lokalnem okolju; izvajale se bodo posodobljene in nove preventivne obravnave

Projekt bo posledično prispeval k zmanjšanju neenakosti v zdravju, boljšemu zdravju in z zdravjem povezani kakovosti življenja na področju Bele krajine.