Katalog informacij javnega značaja

1.  OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ORGANA Naziv:     Zdravstveni dom Črnomelj
Sedež:    Delavska pot 4, 8340 Črnomelj
Ustanovitelj:   Občina Črnomelj
Direktor: Andrej Matkovič
Strokovni vodja: Gabrijela Plut, dr.med.spec.druž.med.
Telefon: 07 30 61-700
Fax: 07 30 61-711
Elektronska pošta: info@zd-crnomelj.si
Matična številka: 5054605
Registrska številka: 5005001341
Davčna številka: 21020442
Račun pri UJP: 01217-6030279824
ODGOVORNA URADNA OSEBA Andrej Matkovič – direktor
USTANOVITELJICA ZAVODA: Občina Črnomelj
DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA Januar 2007
KATALOG JE DOSTOPEN V tiskani obliki: tajništvo zavoda, Delavska pot 4, od 8.00-14.00 ure.
NA SPLETNEM NASLOVU https://www.zd-crnomelj.si

 

2.  SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

Zdravstveni dom Črnomelj je javni zdravstveni  zavod, katerega ustanoviteljica  je  občina Črnomelj . Opravljamo zdravstveno varstvo prebivalcev občin Črnomlja in Semiča na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe.
a) Opis delovnega področja

Zdravstveni dom Črnomelj na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda, opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

Q 86.210 splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost,
Q 86.220 specialističnozunajbolnišnično zdravstveno dejavnost,
Q 86.230 zobozdravstveno dejavnost
Q 86.909 druge zdravstvene dejavnosti
L 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnim

b) Seznam notranjih organizacijskih enot
Zdravstveni dom Črnomelj opravlja zdravstveno dejavnost v naslednjih organizacijskih enotah:

ZD ČRNOMELJ, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj
Telefon: 07 30 61-700
Fax: 07 30 61-711

ZD ČRNOMELJ – ZP SEMIČ, Vajdova ulica,  8333 Semič
telefon: 07 35 65 160, splošna medicina
07 35 65 166, zobozdravstvo

ZD ČRNOMELJ–ZP VINICA, Vinica 39, 8344 Vinica
telefon: 07 36 46-700, splošna medicina
07 36 46 702, zobozdravstvo

c) Organigram:

Zdravstvena dejavnost:
Splošne ambulante Črnomelj ( ambulanta 3, urgentna amb.)
Referenčna ambulanta (ambulanta 1, 3,6)
Splošne/referenčne ambulante Semič ( ambulanta 1,2)
Splošna/referenčna ambulanta Vinica (ambulanta 1)
Ambulanta za otroke ( ambulanta 1 in 2)
Ambulanta za šolarje in mladostnike
Antikoagulantna ambulanta

 

Zobozdravstvena dejavnost:
Zobozdravstvena ambulanta.za otroke Črnomelj  (ambulanti  1 in 2)
Zobozdravstvena ambulanta za odrasle Črnomelj ( ambulanta 1, 2, 3 in 4)
Zobozdravstvena ambulanta za otroke in odrasle Semič
Zobozdravstva ambulanta za otroke in odrasle Vinica
Zobozdravstvena ambulanta – ortodont
Zobozdravstvena preventiva

 

Ostale medicinske dejavnosti:
Fizioterapija
Patronažna služba
Dispanzer za mentalno zdravje
Reševalna služba
Medicinski laboratorij
Zdravstvena vzgoja
Ambulanta za medicino dela, prometa in športa

 

Uprava in tehnične službe:
Splošna kadrovska služba
Finance in računovodstvo
Nabavna služba in ekonomat
Tehnične službe

 

 3. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba: Andrej Matkovič, direktor
Telefon: 07 30 61-704
Naslov: Delavska pot 4, 8340 Črnomelj
E-naslov: andrej.matkovic@zd-crnomelj.si 

 

4. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

5. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Portal lokalne skupnosti

–       Občina Črnomelj
–       Občina Semič

 

6. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

 

7. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Zavod ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:

1. Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.
2. Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
3. Odločanje o pritožbo posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP).

 

8. SEZNAM JAVNIH EVIDENC S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Evidence s področja zdravstvenega varstva:
–       Zbirke podatkov o zavarovancih

Evidence s področja dela:
–       Evidenca o zaposlenih delavcih
–       Evidenca o družinskih članih zaposlenih delavcev

 

9. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

–       Ordinacijski časi
–       Javna naročila

 

10. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA POSAMEZNIH DOKUMENTOV

Informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani ZD Črnomelj.

 

11. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (4. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03).

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilec).
Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03 in nadaljnji).

Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03 in nadaljnji.

Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:
Zakon o dostopu informacij javnega značaja  (Uradni list RS, št. 24/03 in nadaljnji)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.listi RS, št. 76/05,119/07,95/11)

a) Dostop na spletni strani
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletni strani zavoda
https://www.zd-crnomelj.si.

b) Dostop na podlagi posebne zahteve
Informacije , ki niso neposredno dostopne, vam bomo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v tajništvu zavoda, vsak delovnik med 8.00 in 14.00 uro,  po telefonu ( 07 30 61-702)  ali po elektronski pošti, ki jo pošljete na naslov info@zd-crnomelj.si.
Ob pozitivno rešeni zadevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije . Dostop do informacije lahko zavržemo samo, če obstaja kateri izmed razlogov iz 6. Člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

c) Dostop za ljudi s posebnimi potrebami
V zavodu lahko dostopate do informacij javnega značaja v tajništvu, ki se nahaja v pritličju , dostop je mogoč z invalidskim vozičkom. V kolikor pa v zavod vstopate skozi spodnji-kletni vhod pa imate na razpolago dvigalo.

d) Delni dostop :V skladu z 21. Členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

12. STROŠKOVNIK

V  kolikor bi bil dostop do informacij javnega značaja povezan z večjimi materialnimi stroški  lahko zavod zaračuna le-te v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja .

1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

13. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod ima zalo malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja. Vsi pomembni dokumenti so objavljeni na spletni strani zavoda

Najpogostejše zahtevane informacije so:
– Ordinacijski časi ambulant
– Seznam zdravnikov, ki si jih lahko pacienti izberejo za osebnega zdravnika   .
– Naročanje

Zadnja sprememba: 01.03.2022