Upravljanje in vodenje

SVET ZAVODA

Svet zavoda je organ upravljanja, ki ga sestavlja 7 članov. Mandatna doba članov sveta zavoda je štiri leta.

Člani sveta zavoda ZD Črnomelj v mandatu 2015 – 2019 so:

  • Aljaž Kren, predsednik (ZD Črnomelj)
  • Alenka Janžekovič Kavšek, podpredsednica (predstavnica občine Črnomelj)
  • Peter Štefanič, član (predstavnik občine Črnomelj)
  • Jasna Baltič, članica (predstavnica občine Črnomelj)
  • Sonja Ličen Tesari, članica (predstavnica občine Semič)
  • Jože Pezdirc, član (predstavnik ZZZS)
  • Gabrijela Plut, član

 

VODSTVO ZAVODA

Direktorica zavoda  je Eva Čemas, univ.dipl.ekon.

Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda, ki je odgovoren za zakonitost dela in poslovanja zavoda.

Strokovna vodja zavoda je Gabrijela Plut, dr.med,.spec.druž.med.

Strokovno delo medicinske stroke v zavodu vodi strokovni vodja, ki je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Odgovoren je za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi možnostmi in cilji zavoda. Mandat strokovne vodje je vezan na mandat direktorice.