Upravljanje in vodenje

SVET ZAVODA

Svet zavoda je organ upravljanja, ki ga sestavlja 7 članov. Mandatna doba članov sveta zavoda je štiri leta.

Člani sveta zavoda ZD Črnomelj v mandatu 2020– 2024 so:

  • Katja Pezdirc, predsednica (predstavnica ZD Črnomelj)
  • Tončka Jankovič, podpredsednica (predstavnica občine Črnomelj)
  • Mateja Perak, članica (predstavnica občine Črnomelj)
  • Jasna Baltič, članica (predstavnica občine Črnomelj)
  • Martina Konda, članica (predstavnica občine Semič)
  • Branka Gril Hudoklin, članica (predstavnica ZZZS)
  • Gabrijela Plut, članica (predstavnica ZD Črnomelj)

 

VODSTVO ZAVODA

Direktor zavoda  je Andrej Matkovič.

Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda, ki je odgovoren za zakonitost dela in poslovanja zavoda.

Strokovna vodja zavoda je Gabrijela Plut, dr.med,.spec.druž.med.

Strokovno delo medicinske stroke v zavodu vodi strokovni vodja, ki je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Odgovoren je za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi možnostmi in cilji zavoda. Mandat strokovne vodje je vezan na mandat direktorja.